Regulamin wystawy i konkursu

„Polscy Artyści w Irlandii”

 

1. Organizatorem wystawy i konkursu „Polscy Artyści w Irlandii” jest Gorey.pl Polskie Stowarzyszenie Kulturalne

2. Zgłoszenia do wystawy i konkursu mogą składać osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają obywatelstwo Polskie, artyści profesjonalni, amatorzy oraz twórcy ludowi.

3. Każdy z artystów ma możliwość zgłoszenia od 1 do 3 prac, dopuszczalne formy: malarstwo (technika dowolna), rzeźba, fotografia, rękodzieło artystyczne.

4. Zgłaszane prace nie powinny przekraczać 100 cm w wysokości, szerokości czy długości.

5. Termin składania zgłoszeń: 1 marca 2019 – 30 kwietnia 2019

6.Zgłoszenia prosimy nadsyłać drogą mailową na adres: karol@gorey.pl . Zgłoszenie powinno zawierać krótką informację o twórcy w języku polskim i angielskim, zdjęcia prac (format jpg), tytuły prac, rodzaj techniki, wymiary oraz dane kontaktowe autora.

7.Spośród nadesłanych zgłoszeń kuratorzy wystawy wybiorą prace zakwalifikowane do ekspozycji wystawy.

8. Organizator skontaktuje się z autorami prac zakwalifikowanych do wystawy w terminie do 10 maja. Artysta odpowiada za dostarczenie prac organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie 24 maja 2019.

9. Prace z kategorii malarstwo i fotografia powinny być oprawione i gotowe do ekspozycji.

10. Wystawę zainauguruje uroczysty Wernisaż w dniu 7 czerwca 2019. Czas ekspozycji: 7 czerwca – 21 czerwca, Gorey Civic Centre.

11. Nagrody: Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatorów konkursu. Niezależne jury przyzna nagrodę główną wystawy oraz nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. Każdy uczestnik wystawy otrzyma pamiątkowy okolicznościowy katalog złożony z prac zakwalifikowanych do wystawy oraz dyplom uczestnictwa.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Prawa autorskie do prac, które będą wykorzystane przy w/w publikacjach oraz na wystawie pozostają własnością ich autorów. Z tego tytułu organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej a w razie skierowania przeciwko organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią ze względu na naruszenie jej praw autorskich uczestnik konkursu zobowiązuje się ponosić cywilno-prawną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych wykonanych prac konkursowych

12. Udział w konkursie i wystawie odbywa się na ryzyko uczestnika, co oznacza, że organizatorzy nie biorą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, uszkodzenia czy kradzież zgłoszonych prac. Ubezpieczenie prac leży po stronie Uczestnika

13. Przystąpienie uczestnika do wystawy i konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.14. Wszelkie pytania, uwagi prosimy nadsyłać za pomocą formularza kontaktowego.